Aktualności

Rekrutacja do II edycji projektu

Informujemy, że formularze rekrutacyjne do II EDYCJI projektu przyjmowane będą w terminie od 14 stycznia 2022r. do 28 stycznia 2022r. Formularze rekrutacyjne można składać osobiście w Biurze Projektu (Fundacja Inkubator, ul. ks. Tymienieckiego 22/24, 90-349 Łódź, pok. nr 4) oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: inkubatorbiznesu@inkubator.org.pl.

W przypadku wpłynięcia niewystarczającej liczby zgłoszeń lub braku możliwości wyłonienia pełnej liczby Uczestników Projektu, Beneficjent zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub ogłoszenia dodatkowego naboru dokumentów (zgodnie z treścią regulaminu rekrutacji).

Rekrutacja do I edycji projektu

Informujemy, że formularze rekrutacyjne do I EDYCJI projektu przyjmowane będę w terminie od 30 listopada 2021r. do 31 grudnia 2021r. (w dn. 24.12.2021-27.12.2021 składanie formularzy rekrutacyjnych jedynie drogą elektroniczną) (14 dni roboczych). Formularze rekrutacyjne można składać osobiście w Biurze Projektu (Fundacja Inkubator, ul. ks. Tymienieckiego 22/24, 90-349 Łódź, pok. nr 4) oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: inkubatorbiznesu@inkubator.org.pl.

W przypadku wpłynięcia niewystarczającej liczby zgłoszeń lub braku możliwości wyłonienia pełnej liczby Uczestników Projektu, Beneficjent zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub ogłoszenia dodatkowego naboru dokumentów (zgodnie z treścią regulaminu rekrutacji).


Pliki do pobrania

REKRUTACJA:

Regulamin rekrutacji uczestników projektu

Formularz rekrutacyjny (załącznik nr 1) + oświadczenie do formularza rekrutacyjnego

Karta weryfikacji formalnej formularza rekrutacyjnego (załącznik nr 2)

Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego (załącznik nr 3)

Karta oceny predyspozycji kandydata (załącznik nr 4)

Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych (załącznik nr 5)

Opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia … (załącznik nr 6)

Wzór zaświadczenia z ZUS oraz wniosku o jego wydanie (druk US-7) (załącznik nr 7)

Oświadczenie uczestnika projektu uwzględniający obowiązek informacyjny … (załącznik nr 8)

WSPARCIE:

Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego

Biznesplan (wzór) (załącznik nr 1)

Karta oceny biznesplanu (załącznik nr 2)

Umowa o udzielenie wsparcia finansowego (załącznik nr 3)

Umowa o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego (załącznik nr 4)

Wniosek o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego (załącznik nr 5)

Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis (załącznik nr 6)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 7)

Zestawienie planowanych wydatków w ramach wsparcia pomostowego z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie społeczne (załącznik nr 8)

Oświadczenia o niekorzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowalnych (załącznik nr 9)

Karty weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego (załącznik nr 10)

Umowa o wsparcie szkoleniowe (załącznik nr 11)

Informacje o projekcie

Projekt „INKUBATOR BIZNESU DLA MŁODYCH” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt „INKUBATOR BIZNESU DLA MŁODYCH” skierowany jest do osób pozostających bez pracy (bezrobotnych i biernych zawodowo) w wieku 18-29 lat, które zamieszkują na terenie. m. Łodzi i należą do jednej z grup:

 • osoby, które utraciły zatrudnienie po 01.03.2020r. w wyniku pandemii COVID-19 (min. 80% wszystkich uczestników projektu)
 • osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.:
  • osoby z kategorii NEET
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • kobiety
  • osoby o niskich kwalifikacjach
  • osoby odchodzące z rolnictwa
  • imigranci i reemigranci (max. 20% wszystkich uczestników projektu)

zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w CEIDG, KRS lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

FORMY WSPARCIA:

 • szkolenie i doradztwo
 • wsparcie finansowe na uruchomienie oraz prowadzenie działalności gospodarczej

Rekrutacja do projektu w II edycjach w okresie:

listopad 2021r. – kwiecień 2021r.

Szczegóły w Regulaminie rekrutacji na stronie internetowej projektu:

www.inkubatorbiznesu.inkubator.org.pl oraz w siedzibie biura projektu.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

W  projekcie mogą uczestniczyć pozostające bez pracy osoby fizyczne w wieku 18-29 lat, które zamieszkują na terenie m. Łodzi i zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, i spełniają następujące kryteria formalne:

 • osoby, które utraciły zatrudnienie po 01.03.2020r. w wyniku pandemii COVID-19 (min. 80% wszystkich uczestników projektu)
 • osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.:
  • osoby z kategorii NEET
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • kobiety
  • osoby o niskich kwalifikacjach
  • osoby odchodzące z rolnictwa
  • imigranci i reemigranci (max. 20% wszystkich uczestników projektu)

Szczegóły dotyczące kwalifikowalności do projektu znajdują się w Regulaminie rekrutacji
do projektu „INKUBATOR BIZNESU DLA MŁODYCH”, dostępnym na stronie
www.inkubatorbiznesu.inkubator.org.pl oraz w biurze projektu.

FORMY WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU:

 • szkolenie „ABC BIZNESU” w wymiarze 64 godzin;
 • doradztwo indywidualne biznesowe w wymiarze 7 godzin na osobę;
 • jednorazowa dotacja w formie stawki jednostkowej na samozatrudnienie
  dla 40 osób w wysokości  23.050 zł na uczestnika;
 • finansowe wsparcie pomostowe w wysokości do 2800 zł/m-c/osobę przez okres do 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

Całkowita wartość projektu: 2 084 654,40 zł

Kwota dofinansowania: 2 060 121,68 zł

Kontakt

Fundacja Inkubator

ul. ks. Tymienieckiego 22/24

90-349 Łódź

nr pokoju: 4

Tel. 515-327-924, 42 633-16-55

e-mail: inkubatorbiznesu@inkubator.org.pl

Wkrótce więcej informacji odnośnie projektu „Inkubator Biznesu dla Młodych”