Informacje o projekcie

Projekt „INKUBATOR BIZNESU DLA MŁODYCH” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt „INKUBATOR BIZNESU DLA MŁODYCH” skierowany jest do osób pozostających bez pracy (bezrobotnych i biernych zawodowo) w wieku 18-29 lat, które zamieszkują na terenie. m. Łodzi i należą do jednej z grup:

 • osoby, które utraciły zatrudnienie po 01.03.2020r. w wyniku pandemii COVID-19 (min. 80% wszystkich uczestników projektu)
 • osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.:
  • osoby z kategorii NEET
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • kobiety
  • osoby o niskich kwalifikacjach
  • osoby odchodzące z rolnictwa
  • imigranci i reemigranci (max. 20% wszystkich uczestników projektu)

zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w CEIDG, KRS lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

FORMY WSPARCIA:

 • szkolenie i doradztwo
 • wsparcie finansowe na uruchomienie oraz prowadzenie działalności gospodarczej

Rekrutacja do projektu w II edycjach w okresie:

listopad 2021r. – kwiecień 2021r.

Szczegóły w Regulaminie rekrutacji na stronie internetowej projektu:

www.inkubatorbiznesu.inkubator.org.pl oraz w siedzibie biura projektu.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

W  projekcie mogą uczestniczyć pozostające bez pracy osoby fizyczne w wieku 18-29 lat, które zamieszkują na terenie m. Łodzi i zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, i spełniają następujące kryteria formalne:

 • osoby, które utraciły zatrudnienie po 01.03.2020r. w wyniku pandemii COVID-19 (min. 80% wszystkich uczestników projektu)
 • osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.:
  • osoby z kategorii NEET
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • kobiety
  • osoby o niskich kwalifikacjach
  • osoby odchodzące z rolnictwa
  • imigranci i reemigranci (max. 20% wszystkich uczestników projektu)

Szczegóły dotyczące kwalifikowalności do projektu znajdują się w Regulaminie rekrutacji
do projektu „INKUBATOR BIZNESU DLA MŁODYCH”, dostępnym na stronie
www.inkubatorbiznesu.inkubator.org.pl oraz w biurze projektu.

FORMY WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU:

 • szkolenie „ABC BIZNESU” w wymiarze 64 godzin;
 • doradztwo indywidualne biznesowe w wymiarze 7 godzin na osobę;
 • jednorazowa dotacja w formie stawki jednostkowej na samozatrudnienie
  dla 40 osób w wysokości  23.050 zł na uczestnika;
 • finansowe wsparcie pomostowe w wysokości do 2800 zł/m-c/osobę przez okres do 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

Całkowita wartość projektu: 2 084 654,40 zł

Kwota dofinansowania: 2 060 121,68 zł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *